<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วิสัยทัศน์การพัฒนา "ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข" >>>
  หน้าแรก »
พิมพฺหน้าเว็บ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน [ดูรายละเอียด]
เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่และอำนาจ
ฝ่ายผู้บริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการภายใน
กระดานข่าว
คู่มือบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
แบบสำรวจความพึงพอใจ

หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลบริการ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
[ส่วนที่1][ส่วนที่2]
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบการเงินประจำปี
แบบประเมินความพึงพอใจ


LOGO LING
การประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก  
-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปี 2559
- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปี 2560
- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปี 2561

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
-
-
-