--->>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองบก ด้วยความยินดียิ่ง : วิสัยทัศน์การพัฒนา "ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข"<<<---
  หน้าแรก »
www.nongbok.go.th
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายผู้บริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กระดานข่าว


หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนโยธา

แผนพัฒนา อบต.
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานสถานะการเงิน

Logo Link

สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ อปท.
กระทรวงมหาดไทย
สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
ชมรมปลัด อบต.จ.อุบลราชธานี
ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น   
ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

นายบุญมี เจริญศิลป์
ประธานสภา อบต.


นายวิชา เกณฑ์ทวี
รองประธานสภา อบต.

นายธนกร จันทะรัตน์
เลขาสภา อบต.

นายพงษ์ แก้วคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายบัวลี กัณหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายคนองศักดิ์ อทอเวช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายธนกร จันทะรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายวิชา เกณทวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายสุพรรณ สายป้อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายบุญมี เจริญศิลป์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางพัฒนาพร โมฬีชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายอำไพ กองทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายจันทร์ที น้ำ้คำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายสนั่น มาหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายไพฑูรย์ บุญพา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายบุญมี พงษ์เกษม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายวิชัย สายป้อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายสมร จันทร์ส่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายสมพงษ์ โสภาพูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายสำราญ ตลอดพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายประยูร ใจเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายสมศรี วงศ์คำพัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายสุริยา โสโพกรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายบุญมี รัตนกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายธีระยุทธ เนืองสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

นายถวัลย์ แก้วจินดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
 

นายสมบูรณ์ พลราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

นายสมศรี ถนอมคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13