<<< ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วิสัยทัศน์การพัฒนา "ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข" >>>
  หน้าแรก »
พิมพฺหน้าเว็บ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน [ดูรายละเอียด]
เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
หน้าที่และอำนาจ
ฝ่ายผู้บริหาร
ฝ่ายสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการภายใน
กระดานข่าว
คู่มือบริการประชาชน
รายงานการประชุมสภา
แบบสำรวจความพึงพอใจ

หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลบริการ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
[ส่วนที่1][ส่วนที่2]
รายงานการประชุมสภา ฯ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบการเงินประจำปี
แบบประเมินความพึงพอใจ


LOGO LING
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก  
ตำบลหนองบก อ.กิ่งเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
--------------------------------------------------------------------------------
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านแต้ใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบก
หมู่ที่ 4 บ้านดูน
หมู่ที่ 5 บ้านสระสมิง
หมู่ที่ 6 บ้านนาขิ้น
หมู่ที่ 7 บ้านแต้เก่า
หมู่ที่ 8 บ้านคำไฮน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคำแต้
หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหนองผือ
หมู่ที่ 12 บ้านดอนสะแบง
หมู่ที่ 13 บ้านดูนเหนือ
--------------------------------------------------------------------------------
จำนวนประชากรใน ตำบลหนองบก
จำนวนหลังคาเรือน : 1,677 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,223 คน
จำนวนผู้สูงอายุ : 718 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 442 คน
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2 คน
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 6 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 836 คน
จำนวนผู้พิการ : 87 คน
ข้อมูลอื่น ๆ ในตำบลหนองบก
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 0 แห่ง
สถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง
ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย จำนวน 0 แห่ง
การเดินทาง/การคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
การเงิน/การลงทุน จำนวน 0 แห่ง
กีฬา จำนวน 14 แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 0 แห่ง
สถานบริการด้านความบันเทิง จำนวน 0 แห่ง
สถานีบริการเชื้อเพลิง จำนวน 10 แห่ง
ศาสนสถาน จำนวน 13 แห่ง