การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 21/11/2561 : โดย admin]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 15/11/2561 : โดย admin]

รายงานผลผู้รับบริการโครงการลดขั้นตอนและขยายเวลาการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 15/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.หนองงบก [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก นโยบายคุณธรรมและความโปร่่งใส [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านการบริหารงาน-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ประชาสัมพันธ์สายด่วนอบต. [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 13/11/2561 : โดย admin]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 [ รายละเอียด ]  [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561 : โดย admin]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ รายละเอียด ]  [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561 : โดย admin]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประชาสัมพันธ์สายด่วน อบต. [ รายละเอียด ] [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561: โดย admin]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ รายละเอียด ]  [ลงข้อมูลวันที่ 05/01/2561: โดย admin]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา สนใจคลิก รายละเอียดที่นี่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 -304108 ในวันและเวลาราชการ [ลงข้อมูลวันที่ 09/11/2560 : โดย admin]