ลำดับที่ หัวข้อประกาศ วัน/เดือน/ปี
27 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม) admin
19/06/2561
26 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม) admin
14/06/2561
25 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin
04/04/2561
24 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin
27/03/2561
23 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 3ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin
19/03/2561
22 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 3
- แบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 3
admin
13/03/2561
21 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin
12/03/2561
20 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 7
- แบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 7
admin
09/03/2561
19 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 5 - 8 ไปโคกเลิง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแต้ใหม่ ไปโรงเรียนหกสิบพรรษา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
admin
20/02/2561
18 - ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ 5 - 8 ไปโคกเลิง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแต้ใหม่ ไปโรงเรียนหกสิบพรรษา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
admin
06/02/2561
17 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง 8 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
admin
29/01/2561
16 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 admin
22/01/2561
15 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม) admin
16/01/2561
14 แจ้งผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 22 X42 เมตร เข้ามาทำสัญญาจ้างโครงการ ดังกล่าว ภายใน 7 วัน  admin
15/11/2560
13 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  admin
30/10/2560
12 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ผลประกวดราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 22 X42 เมตร
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 22 X42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
admin
12/10/2560
11 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 22 X42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  admin
29/09/2560
10 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 22 X42 เมตร admin
18/09/2560
9 ประกาศองค์การบริส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
>>>> เอกสารแนบ1. >>>> เอกสารแนบ2.. >>>> เอกสารแนบ3.
admin
07/09/2560
8 ด้วยองค์การบริส่วนตำบลหนองบก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเปิดเผยราคากลาง ดังนี้ 
admin
15/08/2560
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดประจำปี 2560 ตามแบบ (ผด.3) งวดที่ 1
[ แนบ 1 ] [ แนบ 2 ][ แนบ 3 ][ แนบ 4][ แนบ 5 ] [ แนบ 6  ] [ แนบ 7  ]
admin
13/07/2560
6  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่องเปิดเผย ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ราคากลางปรับปรุงกองช่าง admin
28/06/2560
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่องเปิดเผย ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 
ราคากลางปรับปรุงศูนย์เด็กหมู่ 3
admin
28/06/2560
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ผลประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก เครนไฮดรอลิกแบบเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน admin
19/05/256
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก เครนไฮดรอลิกแบบเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน admin
11/05/2560
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก เครนไฮดรอลิกแบบเครนสลิงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง เปิดเผยราคากลาง  
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ 
รายละเอียดบัญชีเอกสารเพิ่มเติมประกอบการประกวดราคา 
admin
19/04/2560
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดประจำปี 2560 ตามแบบ (ผด.3) งวดที่ 1
[ แนน 1 ] [ แนน 2 ][ แนน 3 ][ แนน 4][ แนน 5 ]
admin
4/04/2560